Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CTr-UBND 10/01/2019 Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Còn hiệu lực
204/CTr-UBND 26/10/2018 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Còn hiệu lực
21/CTr/TU 14/05/2018 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Còn hiệu lực
43/CTr-BCĐ 09/02/2018 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Còn hiệu lực
161/CTr-UBND 04/07/2017 Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 24 văn bản / 5 trang

Trang :