Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
73/TB-UBND 21/01/2019 Thông báo Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019
Còn hiệu lực
24/KH-UBND 16/01/2019 Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
212/UBND-TKBT 14/01/2019 Về tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND TP tuần thứ 2 năm 2019
Còn hiệu lực
16/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Còn hiệu lực

Tổng số : 801 văn bản / 161 trang

Trang :