HNP - Ngày 27/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND, quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem