HNP - Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4014/UBND-TNMT về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4764/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã thí điểm tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 4022/UBND-KTN về việc triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem