HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Văn bản số 3247/UBND-KSTTHC, ngày 01/10/2022, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem