Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên (20:04 14/06/2024)


HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/6/2024 về việc khắc phục các hạn chế, tồn tại về lĩnh vực kinh tế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023.

Ảnh minh họa


Kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp; phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, chế độ thông tin báo cáo cụ thể, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung. Thông qua kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Tập trung khắc phục
1. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế; hoàn thành chỉ tiêu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng từ 6,7% trở lên; Công nghiệp tăng từ 7,0% trở lên; Xây dựng tăng từ 8,0% trở lên; Nông nghiệp tăng từ 2,5% trở lên; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng từ 4,5% trở lên.
2. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; xúc tiến đầu tư; hoàn thành chỉ tiêu Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng từ 10,5% trở lên.
3. Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước; hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 5% trở lên.
4. Tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; số doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 5% trở lên.
 
Giải pháp thực hiện
1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 14/3/2024 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024.
2. Chú trọng, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh và có phản ứng nhạy bén về cơ chế, chính sách để linh hoạt, kịp thời hơn, có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo xử lý tốt các tình huống nhiệm vụ trong ngắn hạn và phát triển trong trung, dài hạn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Trung ương và giữa các cơ quan thuộc Thành phố trong triển khai công việc; quyết tâm cao và quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xử lý công việc.
3. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tín dụng; phát triển các ngành, lĩnh vực chủ chốt; hoàn thiện cơ chế chính sách… là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
UBND Thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.
 

Minh Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t