Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội (22:18 17/05/2024)


HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao.

Trưng bày sách, báo Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguồn: Thư viện Hà Nội)


Theo Quyết định, Thư viện Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Thư viện và quy định của pháp luật. 
 

thc hin nhim v, quyn hn theo quy đnh ti khon 2 Điu 11, Điu 38 và Điu 39 ca Lut Thư vi

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 11, ĐIều 38 và ĐIều 39 của Luật Thư viện và nhiệm vụ khác được giao, Thư viện Hà Nội có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc cùng 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Tin học và Truyền thông; Phòng Phát triển và xử lý tài nguyên thông tin; Phòng Khai thác và Bảo quản tài nguyên thông tin; Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở. Số lượng người làm việc của Thư viện Hà Nội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao hằng năm.
 
Thư viện Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện Hà Nội thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
 
thc hin nhim v, quyn hn theo quy đnh ti khon 2 Điu 11, Điu 38 và Điu 39 ca Lut Thư vinthc hin nhim v, quyn hn theo quy đnh ti khon 2 Điu 11, Điu 38 và Điu 39 ca Lut Thư vin
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
hc hin nhim v, quyn hn theo quy đnh ti khon 2 Điu 11, Điu 38 và Điu 39 ca Lut Thư vin
 
thc hin nhi
n theo quy đnh ti khon 2 Điu 11, Điu 38 và Điu 39 ca Lut Thư vin

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t