Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (22:15 17/05/2024)


HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương.

Nguồn: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp


Quyết định này quy định Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương; trụ sở tại số 176, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Tên giao dịch quốc tế là: HaNoi Industrial Promotion and Development Consultancy Center, viết tắt: IDC Hanoi. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực công thương và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực công thương được giao theo quy định của pháp luật.
 
Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc với 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Khuyến công; Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp; Phòng Tiết kiệm năng lượng. 
 
Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế của Sở Công Thương được UBND Thành phố giao hàng năm. Năm 2024, Trung tâm được giao 74 chỉ tiêu, trong đó 66 biên chế viên chức, 08 lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
 
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở riêng, tài khoản riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Công Thương; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 
Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày
Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày
Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t