Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa rối Thăng Long (22:16 17/05/2024)


HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa rối Thăng Long trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.

Nguồn: Nhà hát Múa rối Thăng Long


Nhà hát Múa rối Thăng Long (Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội; có chức năng sáng tác, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật múa rối; sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối truyền thống Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và quy định của pháp luật.
 
Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà hát có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc, 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn và Nghệ thuật; 02 Đoàn diễn viên. Số lượng người làm việc của Nhà hát được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động. Căn cứ vào nguồn thu, Nhà hát được ký một số lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác của đơn vị.
 
Nhà hát có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội và hoạt động theo cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
 

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t