Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng (22:17 17/05/2024)


HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa


Tại Quyết định này quy định chi tiết thi hành khoản 4, khoản 6 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022. Quy định về nguyên tắc xét khen thưởng; xin ý kiến khen thưởng; công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; hiệp y khen thưởng; thẩm quyền đề nghị khen thưởng; trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tổ chức hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; tổ chức, hoạt động cụm, khối thi đua; mẫu khung bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Thành phố; xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng. 
 
Đối tượng áp dụng là tập thể, cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; lực lượng vũ trang nhân dân; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất; hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố; tập thể, cá nhân ngoài Thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó là các cụm, khối thi đua do UBND Thành phố thành lập và tổ chức hoạt động.
 
Nguyên tắc khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Luật Thi đua, khen thưởng; Điều 4, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và theo các nguyên tắc: Khen thưởng các chuyên đề thi đua hoặc chuyên đề công tác; Khen thưởng tổng kết công tác năm. Ban Thi đua  - Khen thưởng Thành phố, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ khen thưởng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố chịu trách nhiệm về thủ tục và hồ sơ trình Chủ tịch UBND Thành phố.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2024, thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội.
 

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t