Ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý (22:18 17/05/2024)


HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã ký Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 về ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa


Theo đó, quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Áp dụng cho đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp thuộc các lĩnh vực có liên quan và người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
1. UBND cấp xã, tổ chức dịch vụ công về đất đai: Định kỳ thực hiện việc rà soát, tổng hợp các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện công bố, công khai, báo cáo kết quả tổng hợp đến UBND cấp huyện, quản lý, sử dụng đất theo Quy định này.
 
2. UBND cấp huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy định này; Phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp người sử dụng đất liền kề thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.
 
3. UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo quy định này chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày danh mục được phê duyệt. Việc công khai thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày liên tục kể từ ngày công bố công khai và được thực hiện đồng thời bằng các hình thức sau:
a) Công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (nơi có đất - nếu có) và ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của Trung ương hoặc thành phố Hà Nội (mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc); 
b) Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của cấp xã một lần/ngày;
c) Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý. Việc niêm yết công khai phải được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết công khai.
 
Quy định lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương cho người sử dụng đất liền kề
1. Lấy ý kiến người dân: UBND cấp xã (nơi có đất) có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến người dân nơi có đất về việc sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến và được thực hiện đồng thời bằng các hình  thức: Truyền thông trên phương tiện truyền thanh của cấp xã một lần/ngày; Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; Lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến.
 
2. Công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương cho người sử dụng đất liền kề: Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp xã, UBND cấp huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định để báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt chính thức danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề. Sau khi UBND cấp huyện phê duyệt danh mục, UBND cấp xã thông báo cho người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất tại UBND cấp xã (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp đơn xin giao đất, cho thuê đất, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện để tổ chức rà soát, công bố công khai  và lấy ý kiến của người dân nơi có đất về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương cho người sử dụng đất liền kề có nhu cầu.
 
UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy định này. Tham mưu UBND Thành phố giao đất, cho thuê đối với các trường hợp người sử dụng đất liền kề thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo. Các sở, ban ngành, tổ chức có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2024.
 

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t