Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ (19:56 06/02/2023)


HNP - Ngày 3/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 266/UBND-NC về việc nghiêm túc thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tổ chức cán bộ, UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tổ chức cán bộ; sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.
 
Đồng thời, bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
 
UBND Thành phố yêu cầu các sở và cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 về nội dung trên trước ngày 15/12/2023.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t