Chủ động tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (21:17 04/02/2023)


HNP - Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo kế hoạch, công tác truyền thông cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, tiếp tục truyền thông sâu rộng, hiệu quả chủ đề của năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, phòng, chống dịch bệnh, các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.
 
Tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; cổ vũ những gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa tích cực; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến phát triển Thủ đô và đất nước. Trong công tác tuyên truyền phải chủ động, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo; bám sát yêu cầu tuyên truyền và thực tiễn. Thông tin trung thực, khách quan, xây dựng và có trách nhiệm; giảm thiểu tác động tiêu cực; đấu tranh, phản bác các thông tin tiêu cực, sai lệch, không chính xác.
 
Về hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí như: Tổ chức họp báo, hội nghị cung cấp thông tin, gửi thông cáo báo chí, ban hành văn bản... về kế hoạch và kết quả triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, đột xuất về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023, bảo đảm hiệu quả, kịp thời; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền.
 
Cùng với đó, tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở; mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp. Thường xuyên cập nhật thông tin trên cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước thành phố Hà Nội về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
Hệ thống thông tin cơ sở cần bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, chủ động xây dựng các chương trình phát thanh phát trên loa truyền thanh, thông tin trên hệ thống bảng tin công cộng tại các khu dân cư, tuyên truyền về nhiệm vụ và kết quả triển khai công tác năm 2023 của địa phương để người dân biết, thực hiện. Ngoài ra, cung cấp, lan tỏa thông tin về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023 trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp; tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t