Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16:30 28/01/2023)


HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Kế hoạch đặt ra yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành xác định việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; bảo đảm việc tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.
 
Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
 
Thành phố cũng xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t