Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã bền vững góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (19:12 28/11/2022)


HNP - Ngày 14/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. 

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Đáng chú ý, trong năm 2023, Thành phố phấn đấu: Tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã; số thành viên mới là 3.200 thành viên; doanh thu bình quân của hợp tác xã là 3,197 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã là 60 triệu đồng/năm; lãi bình quân của hợp tác xã là 210 triệu đồng/năm; tỷ lệ cán bộ hợp tác xã có trình độ sơ, trung cấp đạt 75%, trình độ Cao đẳng, Đại học đạt 25%.
 
Thành phố Hà Nội, ước tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn Thành phố có 2.347 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 3% so với năm 2021; có 2.021 hợp tác xã đang hoạt động; 100 hợp tác xã được thành lập mới; 61 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; 80 hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Doanh thu bình quân của hợp tác xã là 2.500 triệu đồng/năm, tăng 25% so với năm 2021; lãi bình quân của 1 hợp tác xã đạt 150 triệu đồng/năm (tăng 50%); thu nhập bình quân của thành viên, lao động của hợp tác xã là 57 triệu đồng/năm (tăng 5,6%). Số hợp tác xã hoạt động đánh giá phân loại tốt, khá là 1.314 hợp tác xã (tăng 5,2%), chiếm 65% số hợp tác xã đang hoạt động.
 
Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã bền vững, xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn; hoạt động bảo đảm các nguyên tắc, giá trị của hợp tác xã… 

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t