Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ của Đề án 06 (19:11 28/11/2022)


HNP - Ngày 15/11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3822/UBND-KSTTHC, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Theo đó, căn cứ văn bản của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 (ngày 9/8/2022), tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của UBND Thành phố trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 06 thành phố giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
 
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các bộ, ngành để tháo gỡ, xử lý, giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, triển khai linh hoạt các giải pháp hiệu quả, cụ thể trách nhiệm đến từng đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao, làm cơ sở việc bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2022.
 
Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và UBND thành phố giao.
 
* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3821/UBND-KSTTHC về triển khai bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm bảo vệ các thông tin trong khi sử dụng, lưu trữ, truyền tải trước các hành động truy cập, sử dụng trái phép; cán bộ quản lý, sử dụng tài khoản khai thác dịch vụ dân cư phải thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản (tối thiểu 3 tháng/lần) bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin. Nghiêm cấm việc cung cấp tài khoản cho người khác hoặc sử dụng tài khoản của người khác trái quy định. Chủ động phối hợp với Công an thành phố Hà Nội rà quét các trang thiết bị và kiểm tra về an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng. Các hệ thống thông tin phải áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 
UBND Thành phố cũng lưu ý, các hệ thống thông tin trước khi kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định và được kiểm tra về an toàn thông tin.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t