Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại Hà Nội (22:21 27/09/2022)


HNP - Ngày 27/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 250/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Bộ tiêu ứng xử trong gia đình (Bộ tiêu chí) chí nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống; giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội…
 
Theo đó, Hà Nội đặt ra các mục tiêu triển khai nội dung Bộ tiêu chí đến mọi gia đình và các thành viên gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí và 80% gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí vào Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các cuộc vận động khác. Phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. 
 
Thành phố cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, gồm: Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, thương yêu nhau…
 
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình; tổng kết, báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí trong giai đoạn 2022-2025. 

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t