Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện quy định của pháp luật về tình hình nợ đóng BHXH (11:30 24/09/2022)


HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3088/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao BHXH Thành phố tổng hợp số doanh nghiệp, số tiền nợ đóng BHXH hàng tháng gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã. Đồng thời, chủ động phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp thu, thu nợ đóng BHXH; Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BXHH và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận BHXH, chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, thanh tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, nợ đóng BHXH; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 
Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra để xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự đối với các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH. Đồng thời, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và BHXH; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các đơn vị.
 
Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp BHXH Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thanh tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm nợ đọng, trốn đóng BHXH của người lao động. Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm hình sự về BHXH, BHYT thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng thẩm quyền.
 
Bên cạnh đó, Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi gian lận, cố tình trốn đóng BHXH cho người lao động do cơ quan BHXH chủ trì tập hợp từ các đơn vị liên ngành.
 
Điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hinh sự, có hành vi gian lận, cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động do BHXH Thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố đưa ra truy tố, xét xử án để răn đe, ngăn chặn đối với những hành vi gian lận, trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015. Đồng thời, thực hiện và chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT do các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức.
 
Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu phối hợp đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, không vinh danh khen thưởng, tham gia đấu thầu và đầu tư dự án đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH.
 
Ngoài ra, các Sở, Ban, ngành Thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 02/QÐ-BCÐ ngày 16/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH đối với địa bàn được phân công.
 
Nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Luật BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, của ngành. Tich cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn Thành phố. Phối hợp cơ quan BHXH tập hợp, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đơn vị có hành vi trốn đóng, gian lận BHXH theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
UBND Thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nợ đóng BHXH, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH theo Kế hoạch số 71/KH-UBND và Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND Thành phố, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đổi với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH. Nhất là phát huy vai trò của các cấp chính quyền chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đôn đốc, chỉ đạo giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t