Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu (20:22 17/06/2022)


HNP - Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức chiều 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, Thành ủy Hà Nội chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại Hội thảo


Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Đảng bộ Thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định là một trong những yếu tố hàng đầu, quyết định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển.
 
Trong đó, Thành ủy Hà Nội thường xuyên nghiên cứu, đổi mới việc ban hành Nghị quyết, chỉ ban hành Nghị quyết khi có nội dung, lĩnh vực cần thiết; việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, mở rộng việc quán triệt theo hình thức đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, có truyền hình trực tiếp.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đối với các cấp ủy trực thuộc thông qua quy chế làm việc, Nghị quyết và chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc, quy trình công tác... đảm bảo theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ  trách nhiệm, rõ hiệu quả”, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp; chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động... Quan tâm lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chú trọng lãnh đạo đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng khắc phục tính "hành chính hoá", hướng mạnh về cơ sở.
 
Thành ủy cũng chỉ đạo, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và đánh giá cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng”... Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 04 bài học kinh nghiệm chủ yếu. Một là, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò của Thủ đô; đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tiễn và vận dụng sáng tạo các vấn đề lý luận để cụ thể hóa, xây dựng thành các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.
 
Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải trên cơ sở nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, tránh khuynh hướng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền cùng cấp, coi đây là khâu quan trọng.
 
Ba là, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể. Thực hiện tốt nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.  
 
Bốn là, quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố hàng đầu quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường cải cách hành chính; nắm bắt sâu sát tình hình cơ sở, tư tưởng nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết.
 
Cũng tại Hội thảo, Thành ủy Hà Nội kiến nghị với Trung ương 5 nhóm vấn đề trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t