Hà Nội sáng tạo, linh hoạt trong triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác (19:33 19/05/2022)


HNP - Phát biểu tham luận tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-TW của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, trong 1 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW được Đảng bộ Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Quang cảnh hội nghị


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, đến cuối năm 2021, 100% cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị thuộc thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Triển khai thực hiện Kết luận số 21 (khóa  XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.
 
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, việc thực hiện giữa học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai sát sao. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, cụ thể là tổ chức nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề toàn khóa, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc, là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Trong công tác tuyên truyền, Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Đồng thời, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao các địa phương trong năm qua đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW với nhiều cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt nên đạt được nhiều kết quả rõ nét trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 và các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung hơn nữa vào thực hiện các nội dung là học tập, làm theo và nêu gương Bác. Cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn để trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.
 
Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời non nước”, gồm 12 tập. Trong đó, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t