HĐND quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân


Bài 4: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới (21:05 17/06/2024)


HNP - HĐND quận Tây Hồ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phấn đấu là địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Quốc hội, Thành ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp. Đó là những chia sẻ của đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ


PV: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xin đồng chí chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Với phương châm “Đổi mới - sâu sát - khoa học - hiệu quả”, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND quận Tây Hồ đã triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, đảm đúng luật, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Tây Hồ. 
 
Đạt được những kết quả trên, thứ nhất, HĐND quận đã bám sát quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và chủ đề công tác các năm của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, sự hướng dẫn của Thường trực HĐND Thành phố trong tổ chức các hoạt động.
 
Thứ hai là nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, hai Ban và đại biểu HĐND quận, đặc biệt trong điều kiện quận Tây Hồ đang thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp phường. Trong đó, Thường trực HĐND tập trung thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp với hoạt động của Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Hai Ban HĐND phải nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và hai Ban HĐND phải thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. 
 
Thứ ba là giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các cơ quan liên quan khác. Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để thực hiện, nhất là việc thống nhất thực hiện một số nội dung như: Dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...
 
Thứ tư là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND, thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Kỳ họp HĐND phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, từng bước đưa kỳ họp HĐND trở thành cầu nối giữa lãnh đạo với cử tri trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 
 
Thứ năm là quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND. Hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Vấn đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND được đặt lên hàng đầu, đây là một giải pháp cơ bản góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.
 
Thứ sáu là chú trọng công tác tiếp xúc cử tri. Trong đó cần tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo từng lĩnh vực; tiếp xúc cử tri nơi cư trú và gặp gỡ cử tri theo nhóm để tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
 
Thứ Bảy là chú trọng kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐND quận. 
 
PV: Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch HĐND quận, đồng chí có định hướng gì trong thời gian tới để HĐND quận không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động? 
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Năm 2024 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi, dự báo sẽ có không ít những khó khăn, thách thức. Vì vậy, cùng với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn, HĐND quận cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”;… để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phấn đấu là địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Quốc hội, Thành ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.
 
PV: Để những định hướng đó đi vào hiện thực, theo đồng chí cần có những giải pháp gì?
 
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng: Để hoạt động của cơ quan dân cử đáp ứng được yêu cầu phát triển giai đoạn mới, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được và nhận diện những hạn chế, HĐND quận sẽ bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 17-ĐA/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Tây Hồ”. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan liên quan trong triển khai các nhiệm vụ. 
 
Tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.
 
Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
 
Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đổi mới công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại của công dân theo hướng sâu sát, cụ thể, định lượng được kết quả và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân, để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của đại biểu HĐND quận, nhất là các đại biểu hoạt động chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND.
 
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t