HĐND quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân


Bài 2: … đến đồng hành thí điểm chính quyền đô thị (21:02 17/06/2024)


HNP - Cùng với các quận và thị xã Sơn Tây, Tây Hồ triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị với nhiều quy định mới, đặc thù về tổ chức bộ máy khi không tổ chức HĐND cấp phường. HĐND quận Tây Hồ đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp cùng cả hệ thống chính trị quận triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, thẩm quyền, sát với thực tiễn.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên và lãnh đạo HĐND quận chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026


Chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã lãnh đạo các phường triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị gắn với phát huy dân chủ nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phù hợp với tính chất đô thị, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Cùng với việc cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị bảo đảm công khai, dân chủ tạo thuận lợi và tăng cường trách nhiệm trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; về thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trong đó tập trung vào những điểm mới, những lợi ích của việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.
 
Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15, Thường trực HĐND quận đã tham mưu Quận ủy triển khai tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân
 
Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, Quận ủy Tây Hồ về các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, năm 2022 và năm 2023, tình hình thực tế của địa phương; Ngay từ đầu các năm, Thường trực HĐND quận đã xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm triển khai, xin ý kiến đóng góp về giải pháp thực hiện chương trình công tác tới các Ban, Tổ và đại biểu HĐND quận để hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. Căn cứ Chương trình công tác năm của HĐND quận, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm của các Ban và đề ra thời gian thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế nhiệm vụ chính trị của quận và quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
 
Thường trực HĐND quận cũng đã phối hợp với UBND-UBMTTQ Việt Nam quận tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa 03 cơ quan Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ quận năm 2020, 2021, 2022; Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quận giai đoạn 2021-2026. 
 
Đặc biệt, Thường trực HĐND quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Đề án số 17-ĐA/QU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Tây Hồ”. 
 
Để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND quận ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện. Có thể kể đến như: Thường trực HĐND quận ban hành các Thông báo về việc nhất trí tạm cấp ngân sách cho UBND các phường thuộc quận khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ban hành các Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh, dự toán thu chi ngân sách, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận, bao gồm cả ngân sách phường thuộc quận; quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường thuộc quận; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết HĐND cấp quận, giám sát hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND phường.
 
Đảm bảo số lượng và chất lượng đại biểu chuyên trách
 
Sau khi quận tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, bầu đủ 34 đại biểu HĐND Quận khóa VI theo quy định (giảm 04 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ 2016-2021). Ngày 30/6/2021, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND quận đã tiến hành bầu Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 Trưởng Ban (có 01 Trưởng ban kiêm nhiệm), 02 Phó trưởng Ban chuyên trách HĐND quận; số lượng ủy viên chuyên trách đầu nhiệm kỳ là 04 người, bằng với với nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng tặng hoa cảm ơn các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021
 
Thực hiện Đề án số 17-ĐA/QU ngày 31/5/2022 của Quận ủy Tây Hồ về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm về tổ chức mô hình chính quyền đô thị quận Tây Hồ”, tại kỳ họp thứ 7 tổ chức ngày 13/7/2022, HĐND quận đã thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Kinh tế - Xã hội, bầu Trưởng ban chuyên trách HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, quận Tây Hồ đã bố trí đủ số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND quận Tây Hồ theo Đề án 15-ĐA/TU của Thường trực Thành ủy là 05 đồng chí (01 Phó Chủ tịch, 02 Trưởng ban, 02 Phó Ban HĐND quận).
 
Đối với số lượng thành viên 02 Ban gồm 07 đại biểu, tăng 02 người so với nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu chuyên trách có vai trò rất lớn và đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND quận. Số lượng đại biểu chuyên trách được bố trí như hiện nay, cùng với việc phân công, bố trí từng đại biểu chuyên trách theo dõi từng nhóm nội dung với từng lĩnh vực cụ thể đã giúp hoạt động giám sát bảo đảm sâu, rộng, cụ thể, chuyên nghiệp hơn.
 
Công tác sắp xếp, bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường sau sắp xếp, kiện toàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 97/2019/QH14, Thường trực HĐND quận đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy trong việc sắp xếp, bố trí công tác đối với các Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường. Trong năm 2019 và 2020, quận đã bố trí, sắp xếp công tác cho 05 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường.
 
Thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội, các đại biểu chuyên trách có vai trò rất lớn và đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND quận
 
Sau thời điểm 01/7/2021, các đồng chí Chủ tịch HĐND phường tiếp tục giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy phường (chuyên trách Đảng). Đối với 03 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường: 02 đồng chí được bố trí xét tuyển công chức quận, 01 đồng chí được tiếp nhận công chức văn hóa - xã hội phường...
 
Có thể khẳng định, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, HĐND quận Tây Hồ đã rất chủ động trong công tác triển khai các phương án. Do bắt đầu một mô hình mới mà thành phố Hà Nội chưa có tiền lệ, nên vẫn còn những băn khoăn cần tiếp tục tháo gỡ, tuy vậy hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc phân cấp quản lý hợp lý để các đô thị chủ động tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sẽ tạo ra sự đồng bộ trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương, phù hợp với yêu cầu xây dựng đô thị thông minh. Với mô hình này, cũng làm tăng thêm tính chủ động, sáng tạo, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t