Ba Đình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (20:28 09/08/2022)


HNP - Chiều 9/8, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  

Các tập thế, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, nhận thức trong toàn Đàng bộ quận về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với đội ngũ trí thức được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đòa tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. 
 
Đến nay, toàn quận có trên 3.070 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó: Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 15 đồng chí, đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị  (trình độ cử nhân có 15/15 đồng chí, đạt 100%; trình độ Thạc sỹ có 09/15 đồng chí, đạt 60%; trình độ Tiến sỹ có 02/15 đồng chí, đạt 13,3%; trình độ lý luận chính trị cao cấp có 15/15 đồng chí, đạt 100%). Cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có 361 đồng chí; đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ Đại học, Cao đẳng: 245/361 đồng chí ,đạt 67,9%; Trình độ Thạc sỹ: 112/361 đồng chí, đạt 31%; Trình độ Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 02/361 đồng chí, đạt 0,5%; Về trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp: 20/361 đồng chí đạt 5,5%; Trung cấp: 223/361 đồng chí đạt 61,8%; Cao cấp: 118/361 đồng chí đạt 32,7%; Cán bộ nữ: 203/361 đồng chí, chiếm 56,2%...
 
Qua đó, đội ngũ trí thức của quận đã góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, duy trì giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đưa quận ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại và thân thiện. 
 
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; xác định việc phát triển đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của quận đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách thu hút nhân tài về quận công tác. Áp dụng chính sách, cơ chế bảo đảm chất lượng bồi dưỡng, đào tạo lại chuyên môn cho đội ngũ trí thức; khuyến khích trí thức thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời với yêu cầu tình hình thực tiễn.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t