HNP - Thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TW, sau một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, từ ngày 21-23/12/2005 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, với 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 183.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh sự được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về dự và phát biểu với Đại hội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong không khí vui mừng phấn khởi sau khi tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội và đón nhận danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”, hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000, đón nhận Nghị quyết 15/NQ-TW của Bộ Chính trị và Pháp lệnh Thủ đô, từ ngày 27 đến ngày 30/12/2000, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII được tiến hành và thành công tốt đẹp.

Xem chi tiết...

HNP - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, tiếp thu và vận dụng định hướng chiến lược của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thủ đô, từ năm 1996 Đảng bộ tập trung trí tuệ hoàn thành mọi mặt về tổ chức và nội dung cho Đại hội XII.

Xem chi tiết...

HNP - Từ ngày 25 đến ngày 29/4/1991, 548 đại biểu của Đảng bộ các cấp đã về dự Đại hội Đại biểu lần thứ X họp vòng 1 để đóng góp ý kiến vào dự thảo 5 văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, trong đó có những văn kiện đặc biệt quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, chiến lược phát triển đến năm 2000, bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc, vòng 2 họp từ 16 đến 19/11/1991.

Xem chi tiết...

HNP - Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ X được tiến hành tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô. Dự Đại hội có 709 đại biểu, thay mặt cho gần 15 vạn đảng viên (145200 đảng viên).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem