Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (16:57 09/07/2024)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).


Theo đó, chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”.
 
Về nội dung tuyên truyền gồm: Ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.
 
Những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; truyền thống, lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
 
Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và chủ trương phát triển đất nước, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030; tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 
Những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; phát hiện, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác trên các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững; phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Diệu Thúy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t