HNP - Ngày 22/2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Văn bản số 68/KH-UBND về kế hoạch thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/2, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống ma túy năm 2023.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/2, UBND Thành phố ban hành Công văn số 486/UBND-TH về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/2, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống ma túy năm 2023.  

Xem chi tiết...

HNP- Ngày 21/2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành văn bản số 01/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND, ngày 19/2 về việc phân cấp việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch 53/KH-UBND về liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch 52/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/2, UBND thành phố ban hành Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem